Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ADC
Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
187B Giảng Võ, Q.Đống Đa, Hà Nội
0102365521
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Phạm Văn Thắng - Giám đốc
Lê Huy - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
24/12/2010
30.600.000
3.060.000
3.060.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/03/2019 11/03/2019 27/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/03/2019 11/03/2019 08/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 27/02/2018 28/02/2018 24/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/02/2018 28/02/2018 27/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi