Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ADC
Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
187B Giảng Võ, Q.Đống Đa, Hà Nội
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Phạm Văn Thắng - Giám đốc
Lê Huy - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
24/12/2010
30.600.000
3.060.000
3.060.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/03/2017 09/03/2017 12/04/2017 Trả cổ tức bằng tiền
2 08/03/2017 09/03/2017 08/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi