Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ACB
Ngân hàng TMCP Á Châu
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. HCM
(08) 3929 0999
0301452948
10000 - Tài chính
Đỗ Minh Toàn - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thanh Toại - Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
21/01/2006
11.259.140.250
1.247.165.130
1.125.914.025
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/09/2018 07/09/2018 Trả cổ tức bằng CP
2 20/03/2018 21/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 20/03/2018 21/03/2018 Trả cổ tức bằng CP
4 19/01/2018 22/01/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 09/03/2017 10/03/2017 10/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi