Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AAV
CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc
Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
84-320.6266066
0800819038
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
25/06/2018
318.749.960
31.874.996
31.874.996
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2020 24/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/06/2019 01/07/2019 15/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 04/03/2019 05/03/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 4 bản ghi