Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VTV
Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
Số 21B, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
0100106352
Trần Khắc Mạnh - Tổng Giám đốc
Phùng Thanh Hồng - Trường phòng kế toán tài chính thống kê
Bình thường
Hoạt động
18/12/2006
311.998.250
31.199.825
31.199.825
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/09/2020 14/09/2020 09/10/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 12/03/2020 13/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/11/2019 20/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 14/08/2019 15/08/2019 12/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 05/03/2019 06/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi