Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VTC
CTCP Viễn thông VTC
Lầu 3, 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
08 38331106
0301888195
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Lê Xuân Tiến - Chủ tịch hội đồng quản trị
Dương Thị Hoàng Cát - Thư Ký công ty
Bình thường
Hoạt động
08/06/2009
45.346.960
4.529.143
4.534.696
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/05/2020 20/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/03/2020 27/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/03/2020 27/03/2020 15/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/03/2019 25/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 22/03/2019 25/03/2019 10/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi