Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VSM
CTCP Container Miền Trung
75 Quang Trung, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
0236 3834232 - 822922
0400424349
05000 - Vận tải kho bãi
Đặng Trần Gia Thoại - Giám đốc
Trần Thị Phước - Phó phòng Tài chính - Tổng hợp
Bình thường
Hoạt động
17/07/2017
30.500.000
3.050.000
3.050.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/07/2020 28/07/2020 18/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/05/2020 20/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 02/03/2020 03/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 31/07/2019 01/08/2019 23/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 07/03/2019 08/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi