Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VND
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội
04-3 9724568
22/UBCK-GPHĐKD
10000 - Tài chính
Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT
Điêu Ngọc Tuấn - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
Bình thường
Hoạt động
30/03/2010
2.204.301.690
429.029.036
220.430.169
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/06/2021 11/06/2021 17/06/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 12/04/2021 13/04/2021 22/04/2021 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 30/07/2021 09:21 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
2 21/07/2021 17:25 Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ)
3 12/04/2021 16:02 Báo cáo thường niên 2020
    Tổng số 3 bản ghi