Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VE4
CTCP Xây dựng Điện Vneco 4
Số 197 Nguyễn Trường Tộ, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An
84 (0)38 353 1065
2900574674
04000 - Xây dựng
Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
16/10/2012
10.280.000
1.028.000
1.028.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/02/2020 05/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/05/2019 28/05/2019 27/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 22/03/2019 25/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 04/06/2018 05/06/2018 28/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 04/04/2018 05/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi