Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VCS
CTCP VICOSTONE
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
0433685828
0500469512
03000 - Công nghiệp
Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
17/12/2007
1.600.000.000
160.000.000
160.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2022 24/03/2022 28/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/12/2021 10/12/2021 24/12/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/06/2021 15/06/2021 23/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/03/2021 22/03/2021 16/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 26/01/2021 27/01/2021 Trả CP thưởng
6 04/12/2020 07/12/2020 16/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 27/11/2020 30/11/2020 08/12/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 7 bản ghi