Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VCS
CTCP VICOSTONE
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
0433685828
0500469512
03000 - Công nghiệp
Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
17/12/2007
1.600.000.000
155.200.000
160.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/11/2020 30/11/2020 08/12/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 21/02/2020 24/02/2020 31/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 21/02/2020 24/02/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/10/2019 04/10/2019 Trả CP thưởng
5 20/08/2019 21/08/2019 30/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 12/08/2019 13/08/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7 03/06/2019 04/06/2019 10/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 18/03/2019 19/03/2019 12/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
9 06/12/2018 07/12/2018 17/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 9 bản ghi