Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VC7
CTCP TẬP ĐOÀN BGI
Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
02422182954
0100105743
04000 - Xây dựng
Hoàng Trọng Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vương Hải Linh - Phó Ban Tài chính Kế hoạch
Bình thường
Hoạt động
28/12/2007
228.793.460
24.022.639
24.022.953
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/10/2021 21/10/2021 28/10/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 18/05/2021 19/05/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 20/04/2021 22/04/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 09/02/2021 17/02/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 18/09/2020 21/09/2020 Trả cổ tức bằng CP
6 13/05/2020 14/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi