Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TXM
CTCP Vicem Thạch cao Xi măng
24 đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế
054 3 825 430
3300101300
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Phạm Thanh Bình - Giám đốc Công ty
LÊ VĂN VINH - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
11/12/2006
70.000.000
7.000.000
7.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2021 22/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/10/2020 15/10/2020 11/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 17/06/2020 18/06/2020 30/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 20/03/2020 23/03/2020 17/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi