Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TTZ
CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung
Cụm CN Trà Lý, Xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
0363823162
1000332857
05000 - Vận tải kho bãi
Hoàng Anh Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Hoàng Anh Quyết - Thành viên HĐQT
Cảnh báo
Hoạt động
29/01/2013
75.704.440
7.570.444
7.570.444
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/06/2020 18/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 07/06/2019 10/06/2019 28/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/12/2018 10/12/2018 25/12/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 3 bản ghi