Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TTT
CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh
Số 1253 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
(066)3822 376-3822 470- 3822538
3900244068
05000 - Vận tải kho bãi
Trần Thị Hiền - Tổng Giám Đốc
Phan Thanh Trung - Phó Giám đốc Tổ chức - Hành Chính
Bình thường
Hoạt động
02/06/2017
45.702.100
4.570.210
4.570.210
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/05/2021 25/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/11/2020 12/11/2020 30/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 04/06/2020 05/06/2020 23/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi