Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TNG
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
434/1 Đường Bắc Cạn, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên
02803856425
4600305723
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Đào Đức Thanh - Trưởng kiểm toán nội bộ
Bình thường
Hoạt động
22/11/2007
795.369.510
79.536.951
73.996.005
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/09/2021 13/09/2021 16/09/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 21/06/2021 22/06/2021 09/07/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 04/03/2021 05/03/2021 25/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 20/01/2021 21/01/2021 03/02/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 26/10/2020 27/10/2020 12/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 09/07/2020 10/07/2020 Trả cổ tức bằng CP
7 20/02/2020 21/02/2020 19/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 20/02/2020 21/02/2020 06/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 8 bản ghi