Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TBX
CTCP Xi măng Thái Bình
Số 01 - Đ.Quách Đình Bảo - P.Tiền Phong - TP.Thái Bình
0363647505
1000283494
03000 - Công nghiệp
Phạm Văn Hệ - Tổng Giám đốc
Nguyễn Xuân Năm - Trưởng phòng TCHC-LĐTL
Kiểm soát
Hoạt động
18/11/2008
15.102.800
1.510.280
1.510.280
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2021 25/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/03/2020 25/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi