Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SMT
CTCP SAMETEL
Đường số 1 - KCN Long Thành - Đồng Nai
0613 514279
3600850734
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Nguyễn Thiện Cảnh - Tổng Giám đốc
Huỳnh Thị Kim Oanh - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
30/07/2010
54.674.320
5.467.432
5.467.432
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/09/2021 20/09/2021 15/10/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 22/02/2021 23/02/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/07/2020 15/07/2020 30/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 27/03/2020 30/03/2020 28/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 09/03/2020 10/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi