Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SMN
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam
231 Nguyễn Văn Cừ P.4 Q.5 TP Hồ Chí Minh
0838.300.312
0309902130
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Đỗ Thị Mai Anh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Mai Hoa - Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
14/07/2015
44.050.000
4.385.000
4.405.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/01/2021 08/01/2021 27/01/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 17/04/2020 20/04/2020 27/04/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 19/02/2020 20/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 06/01/2020 07/01/2020 21/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 12/07/2019 15/07/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 22/02/2019 25/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi