Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SLS
CTCP Mía đường Sơn La
Km34 , Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
0223.843274
5500155321
03000 - Công nghiệp
Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Khương - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
16/10/2012
97.919.450
9.791.945
9.791.945
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/10/2020 20/10/2020 10/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 27/08/2020 28/08/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 24/10/2019 25/10/2019 18/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 29/08/2019 30/08/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 19/12/2018 20/12/2018 07/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi