Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SJ1
CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu
1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
(84-8) 3974 1135 - 3974 1136
0302047389
03000 - Công nghiệp
Tống Văn Tùng - Tổng Giám đốc
Từ Thanh Phụng - TGĐ, UV HĐQT
Bình thường
Hoạt động
08/06/2009
221.560.600
22.155.050
22.156.060
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/06/2021 16/06/2021 30/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 07/12/2020 08/12/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/07/2020 08/07/2020 Trả cổ tức bằng CP
4 07/07/2020 08/07/2020 20/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 09/12/2019 10/12/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi