Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SJ1
CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu
1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
(84-8) 3974 1135 - 3974 1136
0302047389
03000 - Công nghiệp
Từ Thanh Phụng - Tổng Giám đốc
Từ Thanh Phụng - TGĐ, UV HĐQT
Bình thường
Hoạt động
08/06/2009
221.560.600
22.155.050
22.156.060
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/12/2020 08/12/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 07/07/2020 08/07/2020 20/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 07/07/2020 08/07/2020 Trả cổ tức bằng CP
4 09/12/2019 10/12/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 06/08/2019 07/08/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 08/07/2019 09/07/2019 Trả cổ tức bằng CP
7 08/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 27/12/2018 28/12/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 8 bản ghi