Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SIC
CTCP ANI
14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
08 6290 5659
0303255529
03000 - Công nghiệp
Đặng Tất Thành - Tổng Giám đốc
Vũ Văn Hùng - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
27/12/2006
239.992.700
23.999.264
23.999.270
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/09/2021 10/09/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 19/03/2021 22/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 20/11/2020 23/11/2020 04/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 07/05/2020 08/05/2020 22/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 25/02/2020 26/02/2020 04/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi