Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SIC
CTCP ANI
14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
08 6290 5659
0303255529
03000 - Công nghiệp
Đặng Tất Thành - Tổng Giám đốc
Vũ Văn Hùng - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
27/12/2006
239.992.700
23.999.264
23.999.270
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/02/2020 26/02/2020 04/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/08/2019 28/08/2019 12/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 03/05/2019 06/05/2019 Trả cổ tức bằng CP
4 04/03/2019 05/03/2019 23/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 09/04/2018 10/04/2018 Trả cổ tức bằng CP
6 09/04/2018 10/04/2018 19/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi