Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SGH
CTCP Khách sạn Sài Gòn
41 - 47 Đông Du, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
(08 8) 8 299 734;
0300850255
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Thị Xuân Đào - Giám đốc
Trần Tiến - Thư ký công ty
Cảnh báo
Hoạt động
30/07/2009
123.641.000
12.364.100
12.364.100
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/08/2020 20/08/2020 28/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 15/07/2020 16/07/2020 31/07/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 08/05/2019 09/05/2019 30/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 08/05/2019 09/05/2019 17/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 31 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>