Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SGC
CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang
Lô CII-3, Đường số 5, Khu công nghiệp C, Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
(84-67) 763 155
140469817
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Văn Kiệm - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Sang - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
18/06/2009
71.475.800
7.147.580
7.147.580
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/05/2021 06/05/2021 02/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 16/04/2021 19/04/2021 14/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/03/2021 16/03/2021 09/04/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 30/12/2020 31/12/2020 15/01/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 29/05/2020 01/06/2020 24/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 29/05/2020 01/06/2020 17/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 26/03/2020 27/03/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 31/12/2019 02/01/2020 16/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
9 12/08/2019 13/08/2019 04/09/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 9 bản ghi