Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SEB
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang
0583878092
4200519791
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc
Đỗ Thanh Khiết - Phó trưởng p. HCTC
Bình thường
Hoạt động
14/01/2009
319.999.690
31.999.969
31.999.969
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/01/2020 03/01/2020 14/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 09/08/2019 12/08/2019 22/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 20/05/2019 21/05/2019 31/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 05/04/2019 08/04/2019 23/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 15/02/2019 18/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 10/09/2018 11/09/2018 26/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 22/06/2018 25/06/2018 Trả CP thưởng
8 11/05/2018 14/05/2018 28/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
9 19/03/2018 20/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 9 bản ghi