Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDC
CTCP Tư vấn Sông Đà
Nhà G9 Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
04 38542209
0100105454
09000 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Đinh Văn Duẩn - Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Lợi - Phó phòng Kinh tế
Bình thường
Hoạt động
25/12/2006
26.097.100
2.609.648
2.609.710
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/11/2020 24/11/2020 22/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 25/03/2020 26/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi