Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SD6
CTCP Sông Đà 6
Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
0422169771
4400135552
04000 - Xây dựng
Đào Xuân Tuấn - Tổng Giám đốc
Trần Ngọc Ánh - Phó Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
25/12/2006
347.716.110
34.771.611
34.771.611
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/04/2019 22/04/2019 16/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/04/2018 24/04/2018 10/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/04/2018 24/04/2018 22/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi