Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SD2
CTCP Sông Đà 2
Km10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
04 33 510 542
0500236821
04000 - Xây dựng
Hoàng Văn Sơn - Tổng giám đốc
Lê Mạnh Đoàn - Kế toán trưởng
Cảnh báo-Kiểm soát
Hoạt động
30/11/2007
144.235.360
14.423.536
14.423.536
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/05/2021 17/05/2021 24/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/03/2021 26/03/2021 19/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/03/2020 31/03/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi