Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SCL
Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
Km 28+100, QL 18 Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
03203580414
0800376530
03000 - Công nghiệp
Vũ Văn Chiến - Tổng giám đốc
Nguyễn Hữu Lực - Trưởng phòng TCHC
Kiểm soát
Hoạt động
15/09/2010
138.899.730
13.889.973
13.889.973
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2019 25/03/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/03/2018 23/03/2018 19/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 31 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>