Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SAF
CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO
Số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. HCM
(84 - 08) 37245 264
0303752249
03000 - Công nghiệp
Phạm Thị Thu Hồng - Tổng giám đốc
Nguyễn Công Minh Khoa - Thành vien HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
08/06/2009
79.181.540
7.918.154
7.918.154
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/03/2019 29/03/2019 24/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 08/03/2019 11/03/2019 12/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/08/2018 31/08/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 23/04/2018 24/04/2018 11/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 14/03/2018 15/03/2018 06/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi