Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
S64
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.04
Mường La Sơn La
0101541220
Hoàng Trọng Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Phạm Quang Tuấn - Kế toán trưởng
Hủy tự nguyện
Tạm ngừng giao dịch
25/12/2006
20.000.000
2.000.000
2.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu