Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
S55
Công ty cổ phần Sông Đà 505
Xã IaO - IaGrai - Gia Lai
0462 659 505
5900320629
04000 - Xây dựng
Đặng Quang Đạt - Giám đốc
Vũ Sơn Thủy - Kế Toán Trưởng
Bình thường
Hoạt động
22/12/2006
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/05/2021 05/05/2021 25/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/01/2021 20/01/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/04/2020 28/04/2020 14/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 15/01/2020 16/01/2020 26/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi