Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
S55
Công ty cổ phần Sông Đà 505
Xã IaO - IaGrai - Gia Lai
0462 659 505
5900320629
04000 - Xây dựng
Đặng Quang Đạt - Giám đốc
Vũ Sơn Thủy - Kế Toán Trưởng
Bình thường
Hoạt động
22/12/2006
49.920.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/01/2021 20/01/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/04/2020 28/04/2020 14/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 15/01/2020 16/01/2020 26/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 24/04/2019 25/04/2019 08/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 11/02/2019 12/02/2019 26/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi