Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
RHC
Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - huyện ChưPăh - tỉnh Gia Lai
0592 222 295
5900296359
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Thành Nam - Tổng Giám đốc
Lưu Xuân Toản - Kế toán trưởng
Hủy tự nguyện
Hủy giao dịch
30/06/2009
51.200.000
5.120.000
5.120.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu