Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
RCL
Công Ty Cổ Phần Địa ốc Chợ Lớn
118 Hưng Phú, Phường 8, quận 8, TP. Hồ Chí Minh
0838557332
0300450962
04000 - Xây dựng
Trần Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Thùy Dung - Phó phòng Hành chính quản trị
Bình thường
Hoạt động
14/06/2007
125.989.300
12.598.930
12.598.930
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2021 22/03/2021 08/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/03/2021 22/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/12/2020 07/12/2020 22/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/03/2020 20/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 19/03/2020 20/03/2020 10/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 13/08/2019 14/08/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
7 13/08/2019 14/08/2019 28/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi