Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
QTC
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
Số 10 Nguyễn Du , TP Tam Kỳ, Quảng Nam
0510 3851734
4000390766
04000 - Xây dựng
Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Tuấn ANh - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
16/01/2009
27.000.000
2.700.000
2.700.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/09/2021 07/09/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 17/05/2021 18/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/11/2020 26/11/2020 08/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 06/04/2020 07/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi