Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
QNC
CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
0333668355/0333668388
5700100263
03000 - Công nghiệp
Tô Ngọc Hoàng - Tổng Giám đốc
Hoàng Văn Công - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty
Cảnh báo
Hoạt động
17/01/2008
387.219.090
38.653.909
38.721.909
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/05/2020 11/05/2020 31/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/03/2020 10/03/2020 19/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 10/04/2019 11/04/2019 19/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi