Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVL
CTCP Đầu tư Nhà đất Việt
Số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
04.37856969
0102380872
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Trần Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Lê Đình Khánh - Thành viên HDQT Quyền Tổng Giám đốc
Cảnh báo-Kiểm soát
Hoạt động
15/04/2010
500.000.000
50.000.000
50.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/01/2021 05/01/2021 06/02/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/01/2020 09/01/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi