Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVC
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)
Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
024.3856 2861
0100150873
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Phan Công Thành - Tổng giám đốc
Đỗ Thị Hồng Hạnh - Phó CHánh Văn Phòng - Thư ký HDQT
Bình thường
Hoạt động
15/11/2007
500.000.000
50.000.000
50.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/05/2022 23/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 06/12/2021 07/12/2021 24/12/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 26/05/2021 27/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 24/11/2020 25/11/2020 15/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi