Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVC
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)
Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
024.3856 2861
0100150873
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Hoàng Trọng Dũng - Tổng giám đốc
Đỗ Thị Hồng Hạnh - Phó CHánh Văn Phòng - Thư ký HDQT
Bình thường
Hoạt động
15/11/2007
500.000.000
47.500.000
50.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/11/2020 25/11/2020 15/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 13/03/2020 16/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 10/12/2019 11/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 03/10/2019 04/10/2019 18/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 13/03/2019 14/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi