Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVC
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP
Tầng 6-7 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
024.3856 2861
0100150873
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Hoàng Trọng Dũng - Tổng giám đốc
Đỗ Thị Hồng Hạnh - Phó CHánh Văn Phòng - Thư ký HDQT
Bình thường
Hoạt động
15/11/2007
500.000.000
50.000.000
50.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/12/2019 11/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 03/10/2019 04/10/2019 18/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 13/03/2019 14/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/10/2018 04/10/2018 22/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 27/03/2018 28/03/2018 26/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 08/12/2017 11/12/2017 27/12/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi