Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PRC
CTCP Logistics Portserco
Số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(84.511) 3894717
0400438101
05000 - Vận tải kho bãi
Nguyễn Lê Minh - Phó Chủ tịch HĐQT; Giám Đốc
Nguyễn Lê Minh - Phó Chủ tịch HĐQT; Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
29/11/2010
12.000.000
1.200.000
1.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/12/2019 20/12/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 25/04/2019 26/04/2019 10/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 08/03/2019 11/03/2019 30/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 20/04/2018 23/04/2018 04/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 09/03/2018 12/03/2018 31/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi