Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PCT
CTCP Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam
Khu dịch vụ số 04 Tầng 6 Tháp R2 Cao ốc The Everrich, số 986 Đường 3/2 Phường 15, Q11 TP HCM
08 62582330
0305020272
05000 - Vận tải kho bãi
Võ Ngọc Phụng - Giám đốc
Nguyễn Diệu Hoa - Người được ủy quyền CBTT
Bình thường
Hoạt động
12/09/2011
230.000.000
23.000.000
23.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/05/2021 31/05/2021 25/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/10/2020 15/10/2020 06/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 05/06/2020 08/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/04/2020 06/04/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi