Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PCT
CTCP Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam
Khu dịch vụ số 04 Tầng 6 Tháp R2 Cao ốc The Everrich, số 986 Đường 3/2 Phường 15, Q11 TP HCM
08 62582330
0305020272
05000 - Vận tải kho bãi
Võ Ngọc Phụng - Giám đốc
Nguyễn Diệu Hoa - Người được ủy quyền CBTT
Bình thường
Hoạt động
12/09/2011
230.000.000
23.000.000
23.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/10/2020 15/10/2020 06/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 05/06/2020 08/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 03/04/2020 06/04/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 04/04/2019 05/04/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 30 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>