Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NRC
CTCP Bất động sản Netland
Số 3 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q1, TP.HCM
(84-28) 38469839
0312695565
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Lê Thống Nhất - Chủ tịch HDQT
Nguyễn Hữu Quang - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
05/04/2018
301.798.050
30.179.805
27.599.932
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/11/2020 05/11/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 15/10/2020 16/10/2020 Trả cổ tức bằng CP
3 30/07/2020 31/07/2020 22/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 13/03/2020 16/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 26/12/2019 27/12/2019 Trả cổ tức bằng CP
6 28/11/2019 29/11/2019 10/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 15/03/2019 18/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 01/03/2019 04/03/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 8 bản ghi