Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NET
Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET
Đuờng D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
84-61-3682102
4703000053
03000 - Công nghiệp
Thái Thị Hồng Yến - Tổng Giám đốc
Trần Thị Ái Liên - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
15/09/2010
223.983.740
22.398.374
22.398.374
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/09/2020 04/09/2020 24/09/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 11/08/2020 12/08/2020 26/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 10/06/2020 11/06/2020 25/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/05/2020 28/05/2020 15/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 10/04/2020 13/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 13/12/2019 16/12/2019 27/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 28/06/2019 01/07/2019 09/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 05/04/2019 08/04/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 8 bản ghi