Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NDN
CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng
38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
0511.3872213
0400101323
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Nguyễn Quang Minh Khoa - Tổng Giám đốc
Hoàng Yến Ninh - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
21/04/2011
716.579.360
71.657.936
71.657.936
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/05/2022 26/05/2022 29/06/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/03/2022 28/03/2022 07/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/03/2022 28/03/2022 07/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 11/03/2022 14/03/2022 04/04/2022 Trả cổ tức bằng tiền
5 14/10/2021 15/10/2021 29/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
6 28/07/2021 29/07/2021 Trả cổ tức bằng CP
7 28/07/2021 29/07/2021 08/09/2021 Trả cổ tức bằng tiền
8 26/02/2021 01/03/2021 24/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 8 bản ghi