Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NAP
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
10 Trường Thì, phường Trường Thi, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An
038.3847141
2900325068
05000 - Vận tải kho bãi
Bùi Kiều Hưng - Tổng Giám đốc
Nguyễn Xuân Hùng - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
27/03/2018
215.172.000
21.517.200
21.517.200
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/05/2020 29/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/09/2019 18/09/2019 27/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 24/04/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi