Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MBS
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tầng 7-8, Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
(84.4) 3726 2600
05/GPHĐKD
10000 - Tài chính
Trần Hải Hà - Tổng Giám đốc
Phùng Thị Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/03/2016
2.676.183.240
267.597.244
267.618.324
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/05/2021 18/05/2021 21/05/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 17/05/2021 18/05/2021 Trả cổ tức bằng CP
3 12/03/2021 15/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 02/02/2021 03/02/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 15/06/2020 16/06/2020 24/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 13/05/2020 14/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 10/04/2020 13/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 11/02/2020 12/02/2020 Trả cổ tức bằng CP
9 11/02/2020 12/02/2020 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 9 bản ghi