Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MAC
CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải
Số 8A đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
(031) 3766561
0200563063
03000 - Công nghiệp
Trần Tiến Dũng - Giám Đốc
Trịnh Thị Thu Trang - Nhân viên Ban công bố thông tin
Cảnh báo-Kiểm soát
Hoạt động
24/12/2009
151.397.450
15.139.745
15.139.745
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/06/2022 16/06/2022 30/06/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 07/01/2022 10/01/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 25/03/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi