Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LO5
CTCP Lilama 5
Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
(037) 3824 421
2800233448
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Xuân Thông - Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Dũng, - Thư ký Hội đồng quản trị
Kiểm soát
Tạm ngừng giao dịch
21/12/2009
51.497.910
5.149.791
5.149.791
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/03/2020 31/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/04/2019 02/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi