Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LAS
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
(84-210) 3825 139
2600108471
03000 - Công nghiệp
Phạm Quang Tuyến - Tổng Giám Đốc
Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/03/2012
1.128.564.000
112.856.400
112.856.400
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/03/2021 15/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/05/2020 18/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/03/2020 30/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 14/06/2019 17/06/2019 03/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi