Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L62
Công ty cổ phần LILAMA 69-2
Số 26 phố Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
(84) 31.3824.823 - 3525.195 - 3824.382
0200155547
03000 - Công nghiệp
Vũ Kế Chương
Trần Thị Hường - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
21/04/2008
82.982.430
8.298.243
8.298.243
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2020 26/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/09/2019 20/09/2019 17/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/03/2019 20/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi