Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L61
CTCP Lilama 69-1
17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
(0241) 821 518
21.03.000149
03000 - Công nghiệp
Phạm Thế Kiên - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Đạt - Kế toán trưởng
Cảnh báo
Hoạt động
19/11/2008
75.762.000
7.576.200
7.576.200
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/04/2021 05/04/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/10/2020 29/10/2020 05/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 13/05/2020 14/05/2020 28/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 19/03/2020 20/03/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi