Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L14
CTCP Licogi 14
Số 2068, đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
02103 953 543
2600106234
04000 - Xây dựng
PHẠM GIA LÝ - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
Huỳnh Thanh Hậu - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
13/09/2011
184.819.300
18.481.730
18.431.930
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/08/2019 20/08/2019 Trả cổ tức bằng CP
2 07/06/2019 10/06/2019 Trả cổ tức bằng CP
3 08/03/2019 11/03/2019 08/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 01/03/2018 02/03/2018 28/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 01/03/2018 02/03/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 5 bản ghi