Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L14
CTCP Licogi 14
Số 2068, đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
02103 953 543
2600106234
04000 - Xây dựng
PHẠM GIA LÝ / LẠI XUÂN HÙNG - Tổng giám đốc / Chủ tịch HĐQT
Huỳnh Thanh Hậu - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
13/09/2011
243.955.670
24.345.367
24.345.567
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/08/2020 14/08/2020 Trả CP thưởng
2 13/08/2020 14/08/2020 Trả cổ tức bằng CP
3 01/06/2020 02/06/2020 29/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 06/03/2020 09/03/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 19/08/2019 20/08/2019 Trả cổ tức bằng CP
6 07/06/2019 10/06/2019 Trả cổ tức bằng CP
7 08/03/2019 11/03/2019 08/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi