Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IVS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
P9-10, tầng 1, charm vit tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN
04-35730073
69/UBCK - GPHĐKD
10000 - Tài chính
Hoàng Anh - Tổng Giám đốc
Bùi Quang Kỷ - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/08/2011
693.500.000
69.350.000
69.350.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/11/2019 21/11/2019 06/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 21/06/2019 24/06/2019 08/07/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 14/05/2019 15/05/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 02/04/2019 03/04/2019 21/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 29/06/2018 02/07/2018 14/07/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
6 13/02/2018 21/02/2018 25/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi